Pahayag sa Proteksyon ng Data


Pangkalahatang Impormasyon

Bilang bahagi ng aming pangkalahatang pagpapahalaga sa inobasyon, pakikipag-ugnayan at responsibilidad, sa Sonova Group (iyon ay ang Sonova Holding AG at lahat ng subsidiary nito), iginagalang namin ang privacy ng lahat ng tao na ipinagkatiwala sa amin ang kanilang personal na data, kabilang ang mga bisita sa aming mga website, at mga user ng aming application, atbp. Isinasaad ng Pahayag sa Proteksyon ng Data (“Pahayag”) na ito ang mga hakbang na isinagawa namin upang matugunan ang mga kinakailangan sa proteksyon ng data sa ilalim ng Swiss, EU at iba pang naaangkop na batas na kumokontrol sa pagkolekta, pag-store, paggamit at paglipat (“Pagproseso”) ng personal na data.

Itinuturing namin itong Personal na Data: anumang impormasyon kung saan maaari o posibleng malaman ng isang tao ang iyong pagkakakilanlan, gaya ng iyong pangalan, address, email address, serial number ng device, numero ng social security, at katulad nito.

Inilalarawan ng Pahayag na ito ang mga paraan kung saan Pinoproseso namin ang Personal na Data na nakukuha namin mula sa iyo sa pamamagitan ng website o application na pagmamay-ari o pinapatakbo ng Sonova AG o ng alinman sa mga affiliate at subsidiary nito (“Sonova” o “Kami”). Nalalapat lang ang Pahayag na ito sa Personal na Data na kinokolekta ng Sonova online, gaya sa pamamagitan ng website, sa pamamagitan ng e-mail at iba pang online na tool at application, pero hindi sa offline na pagkolekta.

Mangyaring tandaang ang mga impormasyon o serbisyong ibinibigay ng Sonova rito ay para sa mga nasa hustong gulang lang at hindi sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Hindi namin sadyang kinokolekta ang Personal na Data online mula sa sinumang wala pang 16 na taong gulang. Ipinahahayag ng sinumang taong nagbibigay ng kanilang Personal na Data dito na sila ay 16 na taong gulang. Kung malaman mo na nagbigay sa amin ang iyong anak ng Personal na Data nang walang pahintulot mo, maaari mo kaming alertuhan na gaya ng inilarawan sa seksyong “Paano makipag-ugnayan sa amin” sa ibaba. Kung malaman namin na nakakolekta kami ng anumang Personal na Data mula sa mga batang wala pang 16 na taong gulang, kaagad kaming magsasagawa ng mga hakbang upang i-delete ang naturang impormasyon at i-delete ang profile ng bata.


Pahintulot sa Pagkolekta

Karaniwan kaming nagkokolekta at nagpoproseso ng iyong Personal na Data upang maibigay sa iyo ang mga serbisyo, produkto at impormasyong hinihiling mo, makapagsagawa ng mga pagkilos kaugnay ng kontrata namin sa iyo, o dahil sa aming lehitimong interes na makapagsagawa ng ilang partikular na pagsusuri at istatistika, gaya ng upang mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo at ang content ng aming mga website at application, at para sa mga pang-administratibong layunin.

Sa ilang sitwasyon, maaaring may karagdagan kaming hingiin at kailanganing partikular na pahintulot mo para sa pagkolekta at paggamit ng iyong Personal na Data, lalo na kaugnay ng pagpapadala sa iyo ng mga materyal sa marketing o newsletter hinggil sa aming mga produkto at serbisyo.


Update sa Pahayag na ito

Maaari kaming pana-panahong magpasya na i-update ang Pahayag na ito kung kinakailangan. Sa sitwasyong ito, magpo-post kami ng mga na-update na bersyon ng Pahayag na ito sa page na ito. Ilalapat lang ang narebisang Pahayag sa data na nakolekta pagkatapos ng petsa ng pagkakaroon ng bisa nito. Hinihikayat ka namin na pana-panahong suriin ang page na ito para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa aming mga kagawian sa privacy. Ang patuloy mong paggamit ng aming mga serbisyo pagkatapos ma-post ang mga pagbabago sa Pahayag ay mangangahulugan na tinatanggap mo ang mga pagbabagong iyon.


Anong Personal na Data ang kinokolekta namin tungkol sa iyo?

Hindi nangangailangan ng anumang uri ng pagpaparehistro ang karamihan ng aming mga serbisyo, na nangangahulugan na maaari mong bisitahin ang aming mga site o gamitin ang aming mga application nang hindi nagbibigay sa amin ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo. Gayunpaman, maaaring hilingin sa iyo ng ilang serbisyo na magparehistro at samakatuwid ay magbigay sa amin ng iyong Personal na Data. Ang mga uri ng Personal na Data na kinokolekta namin ay depende sa mga pakikipag-ugnayan mo sa Sonova at sa mga serbisyong ginagamit mo, pero karaniwan na maaaring kasama rito ang iyong pangalan at mga detalye sa pakikipag-ugnayan, at impormasyon tungkol sa paggamit mo ng website o application. Maaari din kaming mangolekta ng iyong impormasyong nauugnay sa kalusugan na ibibigay mo sa pamamagitan ng pagsagot sa aming mga tanong at survey. Maaari din naming matanggap ang iyong Personal na Data sa pamamagitan ng pagsubaybay kung paano ka nakikipag-ugnayan sa aming mga serbisyo, halimbawa sa pamamagitan ng paggamit ng cookies (para sa paggamit ng cookies, tingnan ang higit pang impormasyon sa ibaba).


Paano namin ginagamit ang iyong Personal na Data?

Maaari lang naming gamitin ang iyong Personal na Data na gaya ng inilarawan sa Pahayag na ito, upang tumugon sa iyong mga kahilingan at kung hindi naman ay sa sukdulang pinahihintulutan o iniaatas ng mga nalalapat na batas, o bilang suporta sa anumang legal o kriminal na imbestigasyon. Maaari kaming magsagawa ng karagdagang pag-anonymize o pag-pseudonymize at pagsasama-sama ng data na nakolekta para sa mga layuning pang-istatistika upang matulungan kaming mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo. Kung ayaw mong magbigay sa amin ng ganitong impormasyon, mangyaring huwag gamitin ang mga feature na ito sa aming mga website at application.


Kanino namin ibinabahagi ang iyong Personal na Data?

Hindi pinagkakakitaan ng Sonova ang iyong Personal na Data. Ibinabahagi lang namin, o kung hindi naman ay ipinahahayag lang namin, ang iyong Personal na Data sa aming mga subsidiary, affiliated na kumpanya o iba pang pinagkakatiwalaang partner sa negosyo na nagbibigay ng mga serbisyo sa ngalan namin, gaya ng para sa teknikal na suporta, upang masuri ang pagiging kapaki-pakinabang ng aming mga website at application, para sa mga layunin ng marketing (kung pinahintulutan mo kami), o para sa iba pang uri ng paghahatid ng serbisyo. Maaari kaming magsagawa ng karagdagang pagbabahagi ng iyong personal na data sa pamamagitan ng cookies sa mga network sa pag-advertise, hanggang sa sukdulang pinahihintulutan mo kami. May mga kontrata kaming umiiral sa mga partidong ito upang matiyak na pinoproseso ang Personal na Data batay sa aming mga tagubilin at alinsunod sa Pahayag na ito at sa anupamang naaangkop na hakbang sa pagkakumpidensyal at seguridad.

Ibinabahagi lang namin ang iyong Personal na Data sa mga partidong ito at sa iba pang third party na binanggit sa itaas, kabilang ang mga awtoridad sa pamahalaan, kung kinakailangan ito upang maibigay ang anumang serbisyong hinihiling o pinahintulutan mo, upang maprotektahan ang mga karapatan, ari-arian o kaligtasan mo, namin, o ng ibang tao, upang mapanatili ang seguridad ng aming mga serbisyo o kung kinakailangan namin itong gawin dahil sa mga nalalapat na batas, regulasyon ng hukuman o iba pang pampamahalaang regulasyon, o kung kinakailangan ang naturang paghahayag bilang suporta sa anumang legal o kriminal na imbestigasyon o legal na paglilitis.

Pakitandaan na ang mga nabanggit sa itaas na affiliate at subsidiary ng Sonova, gayundin ang mga awtoridad, customer at supplier kung kanino namin maaaring ibahagi ang iyong Personal na Data, ay maaaring matagpuan sa labas ng iyong tinitirhang bansa, kung saan posibleng kabilang ang mga bansa na gaya ng United States, na may mga batas sa proteksyon ng data na maaaring naiiba sa mga batas sa bansa kung saan ka nakatira. Sa mga naturang sitwasyon, titiyakin namin na mayroong mga naaangkop na pag-iingat na ipinatutupad upang maprotektahan ang iyong Personal na Data sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga naaangkop na legal na mekanismo, gaya ng Mga Karaniwang Clause sa Kontrata ng EU.


Paano namin pinoprotektahan ang iyong Personal na Data?

Nagpatupad kami ng iba't ibang panseguridad na hakbang upang maprotektahan ang iyong Personal na Data mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit at paghahayag. Kasunod ang mga ito ng mga teknikal at pang-organisasyong hakbang na pangkalahatang tinatanggap bilang mga naaangkop na pamantayan sa seguridad sa industriya, kabilang ang mga kontrol sa pag-access, password, pag-encrypt, regular na pagtatasa sa seguridad, at mga katulad nito.


Gaano namin katagal na sino-store ang iyong Personal na Data?

Iso-store namin ang iyong Personal na Data hangga't kinakailangan upang maisakatuparan ang mga layuning nakabalangkas sa Pahayag na ito, maliban na lang kung iniaatas o pinahihintulutan ng nalalapat na batas ang mas mahaba o mas maikling panahon ng pagpapanatili.


Paano mo maaaring i-access ang kontrol o i-delete ang iyong Personal na Data?

May karapatan kang malaman at tanungin kung anong Personal na Data ang hawak namin tungkol sa iyo at hilingin ang pagwawasto o pag-delete ng iyong Personal na Data sa amin o sa isang third party kung kanino kami nakikipagnegosyo. Dagdag pa rito, may karapatan kang tutulan ang o hilingin ang paghihigpit sa pagproseso ng iyong Personal na Data at maaari kang makipag-ugnayan sa iyong lokal na awtoridad sa proteksyon ng data at maghain ng reklamo hinggil sa pagproseso ng iyong Personal na Data.

Kung gusto mong gumawa ng naturang kahilingan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gaya ng inilarawan sa seksyong “Paano makipag-ugnayan sa amin” sa ibaba. Pagkatapos mong magbigay ng sapat na patunay ng pagkakakilanlan, sasagot kami sa loob ng makatuwirang panahon.


Cookies at Pagsubaybay sa Paggamit

Gumagamit kami ng cookies, mga maliit na text file na awtomatikong inilalagay sa hard drive ng iyong computer kapag nag-a-access ka ng ilang partikular na website, at mga katulad na teknolohiya, nang direkta o sa pamamagitan ng mga third party, gaya ng mga serbisyo ng web analytics tulad ng Google Analytics.

Nagbibigay-daan sa amin ang cookies na mag-store ng impormasyon, gaya ng iyong domain name, iyong provider ng serbisyo ng internet, iyong operating system, ang petsa at oras ng pag-access, ang mga page na binibisita mo o ang mga uri ng mga paghahanap na isinasagawa mo. Kinokolekta namin ang naturang data, halimbawa ay upang magsagawa ng pangangasiwa ng system at mag-ulat ng pinagsama-samang impormasyon sa mga affiliate, partner sa negosyo at/o vendor na nagsasagawa ng mga pagsusuri sa website at application at pagsusuri sa performance ng website sa ngalan namin.

Ginagamit namin ang impormasyong ito upang i-store ang iyong mga kagustuhan at setting, makatulong na mapaganda ang mga content ng aming mga website o application, mabigyang-daan kang magparehistro sa mga website at application, at makalap ang mga pinagsama-samang istatistika upang masuri ang paggamit sa aming website o aktibidad sa website ng mga bisita, at para sa mga internal na layunin at layunin sa pananaliksik sa market.

May karapatan kang piliin kung tatanggapin o hindi ang cookies at mag-opt out sa Google Analytics. Maaari kang mag-block ng cookies sa pamamagitan ng pagbabago ng mga setting ng iyong browser para hindi mailagay sa iyong computer o mobile device ang cookies mula sa website. Gayunpaman, pakitandaan na kung pipiliin mong tanggihan ang ilang partikular na functional na cookies, maaaring hindi mo magamit ang ganap na functionality ng website. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga uri ng cookies na ginagamit namin, mangyaring bumisita sa aming Patakaran sa Cookie dito. Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa pamamahala ng cookies, mangyaring pumunta sa website na Ang Lahat ng Tungkol sa Cookie . 

Gayundin, tulad ng karamihan ng iba pang website, gumagamit kami ng Google Analytics. Ang Google Analytics ay isang serbisyo ng web analytics na ibinibigay ng Google Inc. (“Google”). Gumagamit ang Google Analytics ng cookies at mga katulad na teknolohiya upang masuri kung paano ginagamit ng mga user ang mga domain at maibigay ang iba pang serbisyong nauugnay sa paggamit ng website at internet. Ipinapadala sa Google Analytics at sino-store sa mga server sa US ang impormasyong binubuo tungkol sa iyong paggamit ng website, kabilang ang iyong pinaikling IP address. Gagamitin ng Google ang impormasyong ito upang suriin ang iyong paggamit ng website, pagsama-samahin ang mga pang-istatistikang ulat sa aktibidad ng website, at makapagbigay ng iba pang serbisyong nauugnay sa aktibidad ng paggamit ng website at internet. Maaari ding ipadala ng Google ang impormasyong ito sa mga third party kung saan iniaatas ng batas, o kung saan pinoproseso ng mga naturang third party ang impormasyon sa ngalan ng Google. Sa pamamagitan ng paggamit ng website na ito, pinahihintulutan mo ang pagproseso ng Google sa iyong Personal na Data, gaya ng inilalarawan sa Pahayag na ito. Gayunpaman, maaari ka ring mag-opt out sa Google Analytics. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Google Analytics, o upang mag-opt out sa Google Analytics, mangyaring pumunta sa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Mga Interaktibong Feature

Sa ilan sa aming mga website o application, nag-aalok kami ng mga interaktibong feature, gaya ng mga blog, board ng mga mensahe, o newsfeed. Kung gagawa ka ng anumang kontribusyon sa mga naturang feature, mangyaring tandaan na maaaring makita ng iba ang mga kontribusyong ito at hindi magiging pribado o kumpidensyal ang mga ito.


Paano makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang tanong, komento, o alalahanin tungkol sa Pahayag na ito, o kung gusto mong humiling ng access sa iyong Personal na Data o gamitin ang iyong mga karapatan sa privacy, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer sa privacy@sonova.com.

Salamat sa iyong interes sa Sonova!


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
Telepono: +41 58 928 0101
E-Mail: privacy@sonova.com

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Mayo 25, 2018