Hansaton Hearing Aids
צור-קשר

תנאי השימוש


I. קבלת התנאים

אתר זה הנו שייך ל-Sonova AG ומופעל על ידה. הכניסה לאתר והגלישה בו מהווה את הסכמתך לתנאים ולהגבלות להלן.


II. ויתור על אחריות

עשינו - ונמשיך לעשות - מאמצים רבים כדי לספק מידע מדויק ועדכני. עם זאת, אין אנו מתחייבים או מצהירים, במפורש או במרומז, שהמידע הכלול או המצוין כאן יהיה מדויק או מלא. יתרה מכך, HANSATON לא תשא בכל חבות לנזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי הנובע משימוש במידע זה, בגישה אליו או בחוסר היכולת לעשות בו שימוש. בנוסף, Sonova לא תישא בכל חבות בגין טעויות או השמטות אפשריות בתוכן זה. סעיף זה חל בעיקר בהתייחס למוצרים ושירותים המסופקים על ידי Sonova AG. המידע באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים טכניים ושגיאות הקלדה. Sonova עשויה גם לערוך שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המפורטות במידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, ולא תישא בכל חבות בגין השלכות אפשריות של שינויים אלו.

כלל המידע המפורסם באתר על ידי Sonova עשוי לכלול הפניות או התייחסויות צולבות למוצרים, תוכניות ושירותים של Sonova - בצירוף תמונות, תרשימים או תיאורים - שלא הושקו או שאינם זמינים במדינתך. אין בהפניות אלו בכדי להוות הכרזה רשמית כי Sonova מתכוונת להשיק מוצרים, תוכניות או שירותים אלו במדינתך. ניתן לקבל מידע נוסף מאיש הקשר של Sonova באזור מגוריך. 

נקיטת אמצעי הזהירות הנדרשים בכדי להבטיח כי כל המידע שייעשה בו שימוש על ידך יהיה נקי מפריטים כמו וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ופריטים זדוניים אחרים הינה באחריותך הבלעדית. Sonova לא תשא בשום אופן בחבות כלפי כל צד בגין נזקים תוצאתיים ישירים, עקיפים, מיוחדים או אחרים בגין כל שימוש באתר זה, לרבות, אך לא רק, כל אובדן רווחים, שיבוש פעילות עסקית, אובדן תוכניות או נתונים אחרים הנסובים סביב מערכות עיבוד המידע או מערכות אחרות בבעלותך, גם אם נתריע לך במפורש אודות הסיכון לנזקים אלו.


III. קישורים

האתר עשוי להכיל או להוביל אל תכנים בבעלות צד שלישי. Sonova אינה אחראית ולא תישא בכל חבות על כל תוכן בבעלות צד שלישי.  בנוסף, אתר זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים שאינם קשורים ל-Sonova. עם זאת, Sonova אינה אחראית לתוכן המופיע באתרים אחרים אלו ולא תישא בכל חבות בגין נזק או פגיעה הנובעים מגישת המשתמשים לאתרים אלו. קישורים לאתרים אחרים מסופקים אך ורק לנוחיות משתמשי האתר שלנו.


IV. זכויות יוצרים

כל התוכן באתר Sonova זה כפוף לזכויות יוצרים השמורות לחברה. ניתן לגלוש באתר באופן חופשי, אך אין כל רשות לגשת, להוריד או לעשות שימוש במידע מאתר זה, לרבות כל טקסט, תמונה, קבצי שמע ווידאו (להלן: "המידע") לשימוש\ שאינו מסחרי. אין להפיץ, לשנות, להעביר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש או להשתמש במידע למטרות מסחריות, ללא אישור בכתב של Sonova AG. יש לתעד ולשכפל כל הודעת זכויות יוצרים או הודעת זכויות קנייניות אחרת הכלולות במידע שהורד למחשבך.

עליך להניח כי כל מה שנקרא או נצפה באתר זה מוגן בזכויות יוצרים אלא אם כן צוין אחרת וכי אין לעשות בו כל שימוש מלבד זה שנקבע בתנאים והגבלות אלו או במידע כתוב אחר באתר ללא אישור בכתב של Sonova AG.


V. סימנים רשומים

עליך להניח כי כל שמות המוצרים המופיעים באתר, בין אם הם יופיעו או לא באותיות גדולות, נטויות או עם סמל הסימן הרשום, הם סימנים רשומים של Sonova AG או של צדדים שלישיים אחרים. אין בכל אחד ממופעי שם המוצר בכדי להקנות לך רישוי או כל זכאות אחרת לעשות שימוש בסימנים המסחריים האמורים.


VI. שינויים

Sonova AG עשויה לערוך שינויים בתנאים והגבלות אלו בכל עת על ידי עדכון פרסום זה. שינויים אלו חלים עליך ומחייבים אותך וחלה עליך האחריות לבקר בדף זה מעת לעת ולעיין בתנאים וההגבלות העדכניים המחייבים אותך.