راهنمای کاربرراهنما و اطلاعاتی برای کاربران


Filename
HAN_User_GuideAQsound_ST R_RT_92x125_FRS_V1.0_029-6509-29.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HAN_User_Guide_sound_ST_312_R_92x125_FRS_V1.0_029-6510-29.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_AQbeatST-R_92x125_FRS_V1.00_029-6518-29.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6392-29_AQ_sound_XC_Pro_R312_UserGuide_FRS_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6436-29_jam XC Pro R312 M BTE_FRS_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6437-29_jazz XC Pro ITE_UserGuide_FRS_print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6393-29_AQ_jam_XC_Pro R_UserGuide_FRS_print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6309-29a_sound_XC_R312_UserGuide_FRS_Print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6391-29_AQ_Sound_XC_Pro_RT_RUserGuide_FRS_print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6308-29a_AQ_sound_XC_R_UserGuide_FRS_Print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sound_shd_ric_user_guide.pdf
Size
685 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
jam_shd_user_guide.pdf
Size
326 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_jam_shd_rs_bte_user_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
jam_shd_ite_user_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
warnings_and_safety_instructions.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sound_shd_stream_user_guide.pdf
Size
996 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
safety_instruction_shd.pdf
Size
999 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_beatST-RT675UP_92x125_FRS_V1.00_029-6519-29.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
beat_sp_675_13_bte_user_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
beat_shd_user_guide.pdf
Size
776 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sicherheitshinweise.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6398-29_flow+RICguide_FRS_print.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6399-29_flow+ITEguide_FRS_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
029-6397-29-flow+BTEguide_FRS_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود


 

با حس شنوایی آشنا شوید

گوش های ما اندام حسی پیچیده ای هستند. خوب شنیدن به مغز شما کمک می کند تا همواره فعال باشد.

با ما تماس بگیرید

ما مشتاق شنیدن حرفهایتان هستیم.

سمعک

جدیدترین سمعک های ما را بررسی کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است.


نشان کلمه و لوگوهای ®Bluetooth، نشان های تجاری ثبت شده متعلق به شرکت .Bluetooth SIG,
Inc هستند. Apple ،iPhone ،iOS و App Store نشان های تجاری .Apple Inc هستند. Android™،Google Play، و لوگوی Google Play نشان تجاری .Google Inc می باشند.