Deklarata e mbrojtjes së të dhënave


Informacion i përgjithshëm

Si pjesë e vlerave tona të përbashkëta të inovacionit, angazhimit dhe përgjegjësisë, në grupin "Sonova" (domethënë, "Sonova Holding AG" dhe të gjitha filialet e tij), ne respektojmë privatësinë e të gjithë personave që na kanë besuar të dhënat e tyre personale, duke përfshirë vizitorët në faqet tona të internetit dhe përdoruesit e aplikacioneve tona, etj. Kjo "Deklaratë e mbrojtjes së të dhënave" ("Deklarata") përcakton hapat që kemi ndërmarrë për të përmbushur kërkesat e mbrojtjes së të dhënave sipas ligjeve të Zvicrës, BE-së dhe ligjeve të tjera në fuqi që rregullojnë mbledhjen, ruajtjen, përdorimin dhe transferimin ("Përpunimin") e të dhënave personale.

Ne i konsiderojmë këto si të dhëna personale: çdo informacion nga i cili dikush mund të zbulojë identitetin tuaj, siç janë emri juaj, adresa juaj, adresa e email-it, numri serial i një pajisjeje, numri i sigurimeve shoqërore dhe të ngjashme.

Kjo "Deklaratë" përshkruan mënyrat me të cilat përpunojmë të dhënat personale që marrim nga ju përmes një faqeje interneti ose aplikacioni që është në pronësi ose operohet nga "Sonova AG" ose ndonjë prej filialeve dhe degëve të tij ("Sonova" ose "We"). Kjo "Deklaratë" zbatohet vetëm për të dhënat personale të mbledhura nga "Sonova" në linjë, si p.sh. përmes një faqe interneti, përmes postës elektronike dhe mjeteve dhe aplikacioneve të tjera në internet, por jo për mbledhjen jashtë linje.

Vini re që informacioni ose shërbimet e ofruara këtu nga "Sonova" janë të orientuara vetëm ndaj të rriturve dhe jo ndaj fëmijëve nën moshën 16 vjeç. Ne me vetëdije nuk mbledhim të dhëna personale nga dikush nën moshën 16 vjeç në internet. Çdo person që jep të dhënat e tij personale këtu, vërteton se është 16 vjeç e lart. Nëse mësoni se fëmija juaj na ka dhënë të dhëna personale pa pëlqimin tuaj, ju mund të na lajmëroni siç përshkruhet në seksionin "Si të na kontaktoni" më poshtë. Nëse mësojmë se kemi mbledhur ndonjë të dhënë personale nga fëmijët nën moshën 16 vjeç, do të ndërmarrim menjëherë hapa për të fshirë një informacion të tillë dhe për të fshirë profilin e fëmijës.


Pëlqimi për mbledhjen

Në përgjithësi, ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale që të mund t'ju ofrojmë shërbimet, produktet dhe informacionin që ju kërkoni, për të kryer veprime në lidhje me një kontratë që kemi me ju, ose për shkak të interesit tonë të ligjshëm për të kryer analiza dhe statistika të caktuara, në mënyrë që të përmirësojmë produktet dhe shërbimet tona dhe përmbajtjen e faqeve të internetit dhe aplikacioneve tona dhe për qëllime administrative.

Në disa raste, ne gjithashtu mund të kërkojmë dhe do të kemi nevojë për pëlqimin tuaj specifik për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale, veçanërisht në lidhje me dërgimin e materialeve të marketingut ose buletineve informative në lidhje me produktet dhe shërbimet tona.


Përditësimi i kësaj "Deklarate"

Herë pas here mund të vendosim ta përditësojmë këtë "Deklaratë" nëse është e nevojshme. Në këtë rast, ne do të postojmë versione të përditësuara të kësaj "Deklarate" në këtë faqe. "Deklarata" e rishikuar do të zbatohet vetëm për të dhënat e mbledhura pas datës së hyrjes së saj në fuqi. Ne ju inkurajojmë që të rishikoni periodikisht këtë faqe për informacionin më të fundit mbi praktikat tona të privatësisë. Përdorimi i vazhdueshëm i shërbimeve tona pas postimit të ndryshimeve në "Deklaratë" nënkupton që ju i pranoni ato ndryshime.


Çfarë të dhënash personale mbledhim për ju?

Shumica e shërbimeve tona nuk kërkojnë asnjë formë regjistrimi që do të thotë që ju mund të vizitoni faqet tona ose të përdorni aplikacionet tona pa na dhënë ndonjë informacion personal në lidhje me ju. Sidoqoftë, disa shërbime mund t'ju kërkojnë të regjistroheni dhe për rrjedhojë të na jepni të dhënat tuaja personale. Llojet e të dhënave personale që mbledhim varen nga ndërveprimet që keni me "Sonova" dhe shërbimet që përdorni, por zakonisht mund të përfshijnë emrin tuaj dhe të dhënat e kontaktit, dhe informacion në lidhje me përdorimin e faqes së internetit ose aplikacionin. Ne mund të mbledhim gjithashtu informacione të lidhura me shëndetin tuaj, që ju i jepni duke iu përgjigjur pyetjeve dhe sondazheve tona. Ne mund të marrim gjithashtu të dhënat tuaja personale duke gjurmuar mënyrën se si ndërveproni me shërbimet tona, për shembull duke përdorur kukit (për përdorimin e kukive, shihni më shumë informacion më poshtë).


Si i përdorim të dhënat tuaja personale?

Ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale vetëm siç përshkruhet në këtë "Deklaratë", për t'ju siguruar shërbimet tona, për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja dhe për aq sa lejohet ose kërkohet nga ligjet në fuqi, ose në mbështetje të ndonjë hetimi ligjor ose penal. Ne më tej mund të anonimizojmë ose pseudonimizojmë dhe përmbledhim të dhënat e mbledhura për qëllime statistikore për të na ndihmuar të përmirësojmë produktet dhe shërbimet tona. Nëse nuk doni të na e jepni këtë informacion, mos i përdorni këto veçori në faqet e internetit ose aplikacionet tona.


Me kë e ndajmë informacionin tuaj personal?

"Sonova" nuk bën biznes me të dhënat tuaja personale. Ne vetëm shkëmbejmë, ose ua zbulojmë të dhënat tuaja personale filialeve tona, kompanive të lidhura ose partnerëve të tjerë të biznesit të besuar që ofrojnë shërbime në emrin tonë, si për shembull për mbështetje teknike, për të vlerësuar dobinë e faqeve të internetit dhe aplikacioneve tona, për qëllime marketingu (nëse kemi pëlqimin tuaj), ose për lloje të tjera të ofrimit të shërbimeve. Më tej, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale përmes kukive me rrjetet e reklamave, në masën që kemi pëlqimin tuaj. Ne kemi kontrata të përcaktuara me këto palë për t'u siguruar që të dhënat personale të përpunohen bazuar në udhëzimet tona dhe në përputhje me këtë "Deklaratë" dhe çdo masë tjetër të përshtatshme të konfidencialitetit dhe sigurisë.

Ne vetëm shkëmbejmë të dhënat tuaja personale me këto palë dhe palë të tjera të treta të përmendura më sipër, duke përfshirë autoritetet qeveritare, për aq sa është e nevojshme për të siguruar ndonjë shërbim që ju keni kërkuar ose autorizuar, për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë tuaj, tonën ose të të tjerëve, për të ruajtur sigurinë e shërbimeve tona ose nëse na kërkohet ta bëjmë për shkak të ligjeve në fuqi, gjykatës ose rregulloreve të tjera qeveritare, ose nëse një zbulim i tillë është i nevojshëm në mbështetje të ndonjë hetimi ligjor ose penal ose procedimi ligjor.

Vini re se filialet e sipërpërmendura të "Sonova", si dhe autoritetet, klientët dhe furnitorët, të cilëve ne mund t'i zbulojmë të dhënat tuaja personale, mund të ndodhen jashtë vendit tuaj të vendbanimit, duke përfshirë mundësisht vende të tilla si Shtetet e Bashkuara, ligjet e të cilëve për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të vendit në të cilin ndodheni. Në raste të tilla, ne do të sigurohemi që të ekzistojnë masa mbrojtëse të përshtatshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale duke zbatuar mekanizmat e duhur ligjorë, të tilla si Klauzolat Kontraktuale Standarde të BE-së.


Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale?

Ne kemi zbatuar një sërë masash sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga aksesi, përdorimi dhe zbulimi i paautorizuar. Këto ndjekin masat teknike dhe organizative të pranuara përgjithësisht si standarde të përshtatshme të sigurisë në industri, duke përfshirë kontrollet e hyrjes, fjalëkalimin, enkriptimin, vlerësimet e rregullta të sigurisë dhe të ngjashme.


Për sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?

Ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa kërkohet për të përmbushur qëllimet e përshkruara në këtë "Deklaratë", përveç rastit kur një periudhë më e gjatë mbajtjeje kërkohet ose lejohet nga legjislacioni në fuqi.


Si mund të keni kontrollin e aksesit ose fshini të dhënat tuaja personale?

Ju keni të drejtë të dini dhe të pyesni se çfarë të dhënash personale kemi për ju dhe të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e të dhënave tuaja personale të mbajtura nga ne ose nga një palë e tretë me të cilën ne ushtrojmë veprimtari tregtare. Për më tepër, ju keni të drejtë të kundërshtoni ose të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe mund të kontaktoni autoritetin tuaj lokal për mbrojtjen e të dhënave dhe të paraqisni një ankesë në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Nëse dëshironi të bëni një kërkesë të tillë, na kontaktoni siç përshkruhet në seksionin “Si të na kontaktoni” më poshtë. Pasi të keni dhënë prova të kënaqshme të identitetit, ne do të përgjigjemi brenda një kohe të arsyeshme.


Kukit dhe gjurmimi i përdorimit

Ne përdorim kuki, skedarë të vegjël me tekst që vendosen automatikisht në hard diskun e kompjuterit tuaj kur ju hyni në faqe interneti të caktuara dhe teknologji të ngjashme, drejtpërdrejt ose përmes palëve të treta, siç janë shërbimet analitike të internetit si "Google Analytics".

Kukit na lejojnë të ruajmë informacione të tilla si emri i domenit, ofruesi i shërbimit tuaj të internetit, sistemi juaj operativ, data dhe koha e hyrjes, faqet që vizitoni ose llojet e kërkimeve që kryeni. Ne mbledhim të dhëna të tilla, për shembull, për të kryer administrimin e sistemit dhe për të raportuar informacione të grumbulluara tek bashkëpunëtorët, partnerët e biznesit dhe/ose shitësit që kryejnë analiza të faqeve të internetit dhe të aplikacioneve dhe rishikime të performancës së faqes në internet në emrin tonë.

Ne e përdorim këtë informacion për të ruajtur preferencat dhe cilësimet tuaja, për të ndihmuar në përmirësimin e përmbajtjes së faqeve të internetit ose aplikacioneve tona, për t'ju mundësuar regjistrimin në faqeve të internetit dhe aplikacionet dhe për të përpiluar statistika të agreguara për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit ose aktivitetin e faqes së internetit dhe për qëllime të brendshme dhe studimin e tregut.

Ju keni të drejtë të zgjidhni nëse do të pranoni kukit ose jo dhe të hiqni dorë nga "Google Analytics". Ju mund të bllokoni kukit duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj në mënyrë që kukit nga faqja e internetit të mos vendosen në kompjuterin tuaj ose në pajisjen tuaj celulare. Sidoqoftë, vini re se nëse vendosni të refuzoni kuki të caktuara funksionale, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të faqes së internetit. Për më tepër informacion rreth llojeve të kukive, vizitoni Cookie Policy (Politikat tona të kukive) këtu. Për informacion të përgjithshëm mbi menaxhimin e kukive, shkoni tek faqja e internetit All About Cookies (Gjithçka rreth kukive) . 

Gjithashtu, si shumica e faqeve të internetit, ne përdorim "Google Analytics". "Google Analytics" është një shërbim analitik i faqes së internetit i ofruar nga "Google Inc". ("Google"). "Google Analytics" përdor kuki dhe teknologji të ngjashme për të analizuar se si përdoruesit përdorin domenet dhe ofrojnë shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e faqes së internetit dhe internetit. Informacioni i gjeneruar në lidhje me përdorimin e faqes së internetit, përfshirë adresën tuaj të shkurtuar IP, përcillet në "Google Analytics" dhe ruhet në serverat e Shteteve të Bashkuara. "Google" do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin faqes së internetit nga ana juaj, për të përpiluar raporte statistikore mbi aktivitetin e faqes së internetit dhe për të siguruar shërbime të tjera në lidhje me faqen e internetit dhe aktivitetin e përdorimit të internetit. "Google" gjithashtu mund ta transferojë këtë informacion tek palët e treta kur kjo kërkohet nga ligji, ose kur palë të treta të tilla përpunojnë informacionin në emër të "Google". Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni të përpunoni të dhënat tuaja personale nga "Google", siç përshkruhet në këtë "Deklaratë". Sidoqoftë, ju edhe mund të hiqni dorë nga "Google Analytics". Për më shumë informacion në lidhje me "Google Analytics", ose për të hequr dorë nga "Google Analytics", shkoni tek https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Veçoritë ndërvepruese

Në disa nga faqet e internetit ose aplikacionet tona, ne ofrojmë veçori ndërvepruese, të tilla si bloge, bordi i mesazheve ose lajme. Nëse bëni ndonjë kontribut ndaj këtyre veçorive, kini parasysh që këto kontribute mund të shihen nga të tjerët dhe që këto kontribute nuk do të jenë as private dhe as konfidenciale.


Si të na kontaktoni

Nëse keni pyetje, komente ose shqetësime lidhur me këtë "Deklaratë", ose dëshironi të bëni kërkesë për të hyrë në të dhënat tuaja personale ose të ushtroni të drejtat e privatësisë, na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit më poshtë. Ju mund të kontaktoni me zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave në adresën privacy@sonova.com.

Shumë faleminderit për interesin tuaj ndaj "Sonova"!


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
Phone: +41 58 928 0101
E-Mail: privacy@sonova.com

Data e hyrjes në fuqi: 25 maj 2018