hansaton-logo.svg
Liên hệ với chúng tôi

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu


Thông tin chung

Trong các giá trị chung của chúng tôi về đổi mới, sáng tạo, cam kết và trách nhiệm, tại Sonova Group (bao gồm Sonova Holding AG và toàn bộ các chi nhánh), chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người đã tin tưởng giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm cả khách truy cập trang web và người dùng các ứng dụng của chúng tôi, v.v. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này ("Tuyên bố") nêu ra các bước mà chúng tôi đã thực hiện để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu theo luật pháp Thuỵ Sỹ, Liên minh Châu Âu và các luật hiện hành khác quy định việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển giao (“Xử lý”) dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi coi những thông tin sau đây là dữ liệu cá nhân: bất kỳ thông tin nào có khả năng dẫn tới việc phát hiện ra danh tính của bạn, như tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số sê-ri của một thiết bị, số an sinh xã hội và các thông tin tương tự khác.

Tuyên bố này mô tả các cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn thông qua một trang web hoặc ứng dụng do Sonova AG hoặc các chi nhánh và công ty con của chúng tôi ("Sonova" hoặc "chúng tôi") sở hữu hoặc vận hành. Tuyên bố này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân được Sonova thu thập trực tuyến, như thông qua trang web, email và các công cụ và ứng dụng trực tuyến khác, không áp dụng đối với việc thu thập dữ liệu bằng các hình thức ngoại tuyến.

Xin lưu ý rằng thông tin hoặc các dịch vụ được Sonova cung cấp ở đây đều chỉ dành cho người lớn, không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân trên mạng đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Bất kỳ ai cung cấp dữ liệu cá nhân ở đây đều cho biết rằng họ đã đủ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn phát hiện ra con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi mà chưa được sự đồng ý của bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo thông tin được mô tả trong phần "Cách liên hệ với chúng tôi" ở bên dưới. Nếu chúng tôi phát hiện ra chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các bước để xoá bỏ các thông tin này và hồ trơ của trẻ.


Đồng ý thu thập

Chúng tôi thường thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm và thông tin mà bạn yêu cầu, để thực hiện các hành động liên quan tới hợp đồng mà chúng tôi ký với bạn, hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm thực hiện một số phân tích và thống kê nhất định, chẳng hạn như để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cũng như nội dung của các trang web và ứng dụng của chúng tôi, và để phục vụ các mục đích quản trị.

Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu và sẽ cần sự đồng ý cụ thể của bạn để thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, đặc biệt là liên quan đến việc gửi cho bạn tài liệu tiếp thị hoặc bản tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.


Cập nhật tuyên bố này

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể quyết định cập nhật tuyên bố này. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đăng tải tuyên bố đã được cập nhật lên trang này. Tuyên bố đã được chỉnh sửa sẽ chỉ áp dụng cho các dữ liệu được thu thập sau ngày hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập trang này để nắm được thông tin mới nhất về các biện pháp thực hành bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi của tuyên bố này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.


Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn?

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu bất kỳ hình thức đăng ký nào, nghĩa là bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi hoặc dùng các ứng dụng của chúng tôi mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một số dịch vụ có thể sẽ yêu cầu bạn đăng ký và do đó, bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ tuỳ thuộc vào kiểu tương tác của bạn với Sonova và các dịch vụ mà bạn sử dụng, nhưng thường có thể sẽ bao gồm tên và thông tin liên lạc của bạn, thông tin về cách bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin liên quan đến sức khoẻ về bạn mà bạn cung cấp thông qua việc trả lời câu hỏi và khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách theo dõi cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như thông qua cookie (về việc sử dụng cookie, vui lòng xem thông tin bên dưới).


Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi chỉ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như cách thức được mô tả trong bản tuyên bố này, để cung cấp dịch vụ cho bạn, phản hồi yêu cầu của bạn và trong phạm vi được luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu, hoặc để hỗ trợ điều tra pháp lý hoặc hình sự. Ngoài ra, chúng tôi có thể ẩn danh hoặc đặt biệt danh và tổng hợp dữ liệu thu thập được nhằm mục đích thống kê để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Nếu bạn không muốn cung cấp những thông tin này cho chúng tôi, vui lòng không sử dụng các tính năng này trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.


Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Sonova không kinh doanh dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh, công ty con của chúng tôi, hoặc các đối tác kinh doanh đáng tin cậy khác đang thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ, như hỗ trợ kỹ thuật, để đánh giá tính hữu dụng của trang web và ứng dụng của chúng tôi, nhằm mục đích tiếp thị (nếu được bạn đồng ý), hoặc các hình thức cung cấp dịch vụ khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cookie với các mạng quảng cáo, trong phạm vi bạn cho phép. Chúng tôi có hợp đồng với các bên này để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo tuyên bố này, cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên này và các bên thứ ba được nhắc tới ở trên, bao gồm các cơ quan chính phủ, trong giới hạn cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc cho phép, nhằm bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, của chúng tôi hoặc của người khác, nhằm duy trì tính bảo mật của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật hiện hành, tòa án hoặc các quy định khác của chính phủ, hoặc nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để hỗ trợ điều tra pháp lý hoặc hình sự hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý.

Xin lưu ý rằng các chi nhánh và công ty con của Sonova được đề cập ở trên, cũng như các cơ quan chức năng, khách hàng và nhà cung cấp mà chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, có thể nằm bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, có thể bao gồm các quốc gia như Hoa Kỳ, có luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật ở quốc gia mà bạn đang sinh sống. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách triển khai các cơ chế pháp lý thích hợp, chẳng hạn như Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu.


Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức này thường được chấp nhận là tiêu chuẩn bảo mật thích hợp trong ngành, bao gồm kiểm soát truy cập, mật khẩu, mã hóa, đánh giá bảo mật thường xuyên, v.v.


Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ dài hơn hoặc ngắn hơn.


Bạn có thể truy cập, kiểm soát hoặc xoá dữ liệu cá nhân bằng cách nào?

Bạn có quyền được biết và yêu cầu được biết về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn, và yêu cầu sửa đổi hoặc xoá dữ liệu cá nhân mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang làm việc cùng chúng tôi nắm giữ. Ngoài ra, bạn có quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ cơ quan chính quyền chuyên về bảo vệ dữ liệu cá nhân và gửi khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần "Cách thức liên hệ với chúng tôi" bên dưới. Sau khi bạn đã cung cấp bằng chứng xác minh danh tính thích hợp, chúng tôi sẽ phản hồi trong một khoảng thời gian hợp lý.


Cookie và theo dõi sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie, các tập tin văn bản nhỏ được tự động đặt vào ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một số trang web, và những công nghệ tương tự khác, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, các dịch vụ phân tích web như Google Analytics.

Cookie cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin, ví dụ như tên miền, nhà cung cấp dịch vụ Internet, hệ điều hành, ngày và giờ truy cập của bạn, các trang web bạn truy cập hoặc loại tìm kiếm mà bạn thực hiện. Chúng tôi thu thập các dữ liệu này, để thực hiện quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các chi nhánh, đối tác kinh doanh và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thực hiện phân tích ứng dụng và đánh giá hiệu suất trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để lưu trữ tuỳ chọn và cài đặt của bạn, giúp cải thiện nội dung của trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, để cho phép bạn đăng ký trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, và để kết hợp số liệu thống kê tổng hợp nhằm đánh giá việc sử dụng trang web của khách truy cập, cũng như hoạt động trên trang web, và để phục vụ các mục đích nội bộ và nghiên cứu thị trường.

Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie và chọn không tham gia sử dụng Google Analytics. Bạn có thể chặn cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để cookie từ trang web không thể được đặt vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối một số cookie chức năng, bạn có thể sẽ không sử dụng được chức năng đầy đủ của trang web. Để biết thêm thông tin về các loại cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng đọc Chính sách về cookie ở đây. Để biết thông tin chung về việc quản lý cookie, vui lòng truy cập trang web Tất cả về cookie . 

Ngoài ra, như hầu hết các trang web khác, chúng tôi sử dụng Google Analytics. Google Analytics là dịch vụ phân tích trang web do Google Inc. ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để phân tích cách người dùng sử dụng tên miền và cung cấp các dịch vụ khác liên quan tới việc sử dụng mạng Internet và trang web. Thông tin thu được về cách sử dụng trang web của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP thu gọn, sẽ được chuyển tới Google Analytics và lưu trữ trên máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web nhằm tổng hợp báo cáo thống kê về hoạt động trên trang web, đồng thời cung cấp các dịch vụ khác liên quan tới hoạt động sử dụng mạng Internet và trang web. Google cũng có thể chuyển thông tin này tới các bên thứ ba khi được luật pháp yêu cầu, hoặc trong trường hợp các bên thứ ba này thay mặt Google xử lý thông tin. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong tuyên bố này. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không sử dụng Google Analytics. Để biết thêm thông tin về Google Analytics hoặc để chọn không sử dụng Google Analytics, vui lòng truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Các tính năng tương tác

Trên một số trang web hoặc ứng dụng, chúng tôi cung cấp các tính năng tương tác như blog, bảng tin nhắn hoặc bản tin. Nếu bạn đóng góp vào những tính năng này, xin lưu ý rằng những người khác có thể xem được những đóng góp này, đồng thời, những đóng góp của bạn cũng không mang tính riêng tư hoặc bảo mật.


Cách thức liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét hoặc lo ngại về tuyên bố này, hoặc muốn yêu cầu quyền truy cập dữ liệu cá nhân, hoặc thực hiện các quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc dưới đây. Bạn cũng có thể liên hệ với Cán bộ phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ privacy@sonova.com.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Sonova!


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
Số điện thoại: +41 58 928 0101
E-Mail: privacy@sonova.com

Ngày hiệu lực: ngày 25 tháng 05 năm 2018